Disclaimer

Datum laatste wijziging: juni 2018

Het doel van de website van MBO Westland is om bezoekers/gebruikers te informeren over MBO Westland en de opleidingen van MBO Westland.

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ook is getracht om deze informatie actueel te houden. Dit laat echter onverlet dat aan de vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. MBO Westland staat niet in voor de juistheid, de volledigheid, de actualiteit of de kwaliteit van de op de MBO Westland website gepubliceerde informatie.

Wijzigingen en/of updates
MBO Westland behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de MBO Westland website.

Gebruik van de website
MBO Westland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de MBO Westland website.

Externe hyperlinks
De MBO Westland website bevat tevens een aantal externe hyperlinks, die bedoeld zijn als (ondersteunende) informatie/presentie van de website. MBO Westland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die de uitgenodigde van de MBO Westland website lijdt doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Links naar de MBO Westland website
Externe links naar pagina’s op de MBO Westland website zijn toegestaan mits dit de goede naam van MBO Westland niet schaadt. De suggestie mag niet worden gewekt dat MBO Westland toestemming heeft gegeven voor een link als dat niet het geval is.
De link naar de Nederlandse website van MBO Westland is: www.mbo-westland.nl/home

Privacybeleid
MBO Westland maakt gebruik van software om bezoekers/gebruikers van de MBO Westland website en hun gedrag te analyseren. Dat gebeurt op basis van IP-adres (Internet Protocol address). Het doel daarvan is om de beschikbare informatie en de wijze waarop die wordt aangeboden steeds zo optimaal mogelijk te houden. De software analyseert niet wie het is en wordt uitsluitend voor het bovengenoemde doel gebruikt.

MBO Westland gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers/gebruikers van de MBO Westland Website. Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard als daar een redelijk belang mee wordt gediend. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen. Daarbij houdt MBO Westland zich nauwlettend aan de eisen van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Cookies
De MBO Westland website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine bestandjes die op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om de gebruiker/bezoeker bij een later gebruik te identificeren en om toegang te verschaffen tot bepaalde delen van de MBO Westland website.
Vrijwel alle internetbrowsers zoals Microsoft Internet Explorer, FireFox en Safari, bieden de gebruikers de mogelijkheid om ‘cookies’ te accepteren of om deze te weigeren.

Vastleggen en beveiliging van gegevens
MBO Westland maakt gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie op de MBO Westland website zoals gegevens omtrent bezoekersaantallen en bezoekersgedrag.

Intellectueel eigendom
MBO Westland doet alles wat in haar macht ligt om met de rechtmatige eigenaar van digitale tekst en afbeeldingen tot een schriftelijke overeenkomst te komen over het gebruik ervan. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk, omdat een of meer van de rechtmatige eigenaars of erfgenamen van het intellectueel eigendom niet kunnen worden achterhaald. Indien de tekst of digitale objecten die door MBO Westland gepubliceerd zijn op een van de communicatiekanalen van MBO Westland rechten van de gebruiker/bezoeker schaadt, dan kan contact worden opgenomen met info@mbo-westland.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item, het communicatiekanaal en om welk materiaal het gaat. Indien geen andere overeenkomst bereikt kan worden, wijzigt of verwijdert MBO Westland het materiaal in zulke gevallen. Hiervan wordt melding gemaakt in het betreffende materiaal.
Hoewel het materiaal op de MBO Westland website met de grootste zorg is samengesteld, aanvaarden de auteurs noch MBO Westland aansprakelijkheid voor onvolledigheid, (druk)fouten of onnauwkeurigheden, of voor de gevolgen die hieruit voortvloeien. De MBO Westland website is ontwikkeld voor educatieve en maatschappelijke doeleinden zonder winstoogmerk. Daarom wordt niet betaald voor materiaal dat wordt aangeleverd voor publicatie en verwijzing op de MBO Westland website. MBO Westland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van de MBO Westland website, of eventuele schade die voortkomt uit het gebruik ervan.

Auteursrecht
De teksten en afbeeldingen op de MBO Westland website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de MBO Westland website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s, video’s en logo’s) berust bij MBO Westland. MBO Westland respecteert natuurlijk ook het auteursrecht van derden. Mocht de bezoeker/gebruiker van mening zijn dat de informatie op de MBO Westland website rechten van de bezoeker/gebruiker schaadt, dan kan contact worden opgenomen met info@mbo-westland.nl.

terug naar overzicht