Inhoud workshops

Oei Ik Groei(fonds) door Klaske Apperloo

Een kennismaking met Groeifonds en Katapult: wat doen zij en wie zijn zij eigenlijk en welke kansen en mogelijkheden biedt het ons.

Wat betekent dit voor onze regio, de Green Horti campus en MBO Westland.

We delen ervaringen rondom hybride leren in relatie tot innovatie opdrachten vanuit  instellingen en bedrijfsleven.

We verzamelen nieuwe inzichten, ideeën, mogelijkheden en initiatieven voor de nabije toekomst.

 

(Onder)wijs met Data door Hugo Bruggeman

Daalt het aantal jongeren in de regio Westland de komende jaren? Welke mbo-opleidingen gaan krimpen, welke groeien? Naar welke scholen gaan leerlingen uit de omgeving met een VMBO-diploma eigenlijk? Samen gaan we op zoek naar de antwoorden en bedenken we wat dit voor ons onderwijs kan betekenen. (Let op: voor deze workshop een laptop en je oplader meenemen)

 

Gelijke Kansen bij MBO Westland Caroline Kramer en Nathalie vd Houwen

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid. Het gaat dan om kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving. Er zijn al mooie voorbeelden van extra inzet in het mbo in het land die bewezen effect hebben. Wat doet MBO Westland om de gelijke kansen van de studenten te bevorderen? Wat zouden we kunnen doen? Ervaringsdeskundige Nathalie vertelt wat Gelijke Kansen in het onderwijs haar heeft gebracht.

 

Het MBO als Werkplaats Arianne Appel en Louke Vianen

Gemeenten, Mbo’s en Samenwerkingsverbanden VO in regio Haaglanden werken zoveel mogelijk samen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Een van de ambities is in onze regio is om de samenwerking tussen professionals uit het onderwijs en professionals uit het (gemeentelijk) sociaal domein (bijvoorbeeld professionals in zorg, werk en inkomen, veiligheid, huisvesting) te verstevigen, zodat studenten met ondersteuningsbehoeftes – die verder reiken dan het (passend) onderwijs – zo vroegtijdig (als nodig en mogelijk) ondersteuning krijgen.

In heel het land, waaronder mbo Westland, is al veel ervaring opgedaan met verschillende samenwerkingsvarianten (bijvoorbeeld klas-, team- of locatie als werkplaats, school als wijk, inzet van schakelfunctionarissen, en vast nog vele andere manieren van samenwerking). In onze regio gebruiken we voor dit type samenwerkingen de verzamelnaam ‘mbo als werkplaats voor professionals uit het sociaal domein’.

In deze workshop willen we met collega’s van gedachten wisselen over wat er nodig is om de samenwerking op onze locatie te versterken: hoe organiseren we passende ondersteuning voor onze studenten, ook als dat onze eigen pet te boven gaat.

 

Pedagogisch Didactisch Handelen  MBO Westland Jamal Bennouhou

Binnen het MBO-onderwijs vormen pedagogisch en didactisch handelen essentiële pijlers voor effectief klassenmanagement.

Pedagogisch handelen richt zich op het creëren van een positief en stimulerend leerklimaat, waarbij de docent aandacht heeft voor de individuele behoeften en ontwikkeling van de studenten.

Didactisch handelen omvat de methoden en strategieën die de docent gebruikt om leerdoelen te bereiken, waarbij differentiatie en activerende werkvormen een rol spelen. Samen dragen deze aspecten bij aan een doelgerichte en ondersteunende leeromgeving waarin de docent de regie behoudt over de groep en de leerresultaten bevordert.

Tijdens deze workshop gaan we onder andere met elkaar in gesprek over de uitdagingen en successen die behoren tot de dagelijkse gang van zaken binnen het MBO onderwijs.